Реєстрація

Редакція станом на 21 вересня 2023 року.

Умови цього документу визначають порядок купівлі-продажу Товарів у дистанційний спосіб, через Інтернет-крамницю та, відповідно до Цивільного Кодексу України, є публічною офертою (пропозицією) інтернет-крамниці URBANPET адресованою фізичним особам (надалі «Покупцям») укласти Договір купівлі-продажу (надалі за текстом – «Договір») на нижчевикладених умовах.

1. Загальні положення

1.1. Відносини між Продавцем та Покупцем регулюються положення Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про електронну комерцію», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.06 № 833), Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (затверджено наказом Міністерства економіки України від 19.04.07 № 104), Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями (затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.04.07 № 103) та інших чинних в Україні нормативно-правових актів.

1.2. Продавець та Покупець гарантують одне одному, що володіють необхідною право- та дієздатністю, а також всіма правами й повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення та виконання Договору купівлі-продажу.

1.3. У Договорі вживаються терміни, якщо контекст не вимагає іншого, у нижчевказаних значеннях:

1.3.1. «Сайт» , «Інтернет-крамниця» – засіб для представлення та/або реалізації товару (торгівля) відповідного асортименту, шляхом вчинення електронного правочину в інформаційно-телекомунікаційній мережі за адресою: urbanpet.com.ua.

1.3.2. «Товар» – об’єкт угоди сторін, інформація про який розміщена на Сайті.

1.3.3. «Оформлення замовлення» – вибір Користувачем однієї чи декількох позицій Товару із переліку, що розміщено на Сайті, шляхом додавання обраного Товару до віртуального кошика, подальшого введення інформації, що необхідна для оформлення замовлення, та підтвердження, шляхом натискання кнопки «Підтвердити замовлення».

1.3.4. «Замовлення» – оформлений запит Покупця на покупку Товарів, обраних на Сайті.

1.3.5. «Продавець» – особа, що здійснює продаж Товарів за допомогою Сайту, укладає Договори купівлі-продажу товарів з Покупцями шляхом вчинення електронного правочину на Сайті.

1.3.6. «Покупець» – повнолітня, дієздатна фізична особа, яка купує чи/або замовляє Товари, представлені на Сайті, шляхом вчинення електронного правочину.

1.3.7. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

1.3.8. «Реєстрація – введення на до бази Сайту даних, в тому числі й персональних, з метою створення Персонального кабінета.

1.3.9. «Авторизація» – отримання даних, в тому числі персональних, Користувача під час відвідування Сайту та/або в процесі Оформлення замовлення.

1.3.10. «Верифікація» – встановлення (підтвердження) особи Користувача відповідно до вказаних на Сайті ідентифікаційних даних.

1.3.11. «Акцепт» – повне та безумовне, прийняття Покупцем/Користувачем умов Публічної оферти. Моментом Акцепту вважається натискання Покупцем кнопки «Підтвердити замовлення».

1.3.12. «Персональний кабінет» – сервіс у вигляді розділу на Сайті за допомогою якого Покупець має можливість отримати інформацію про зроблені замовлення та редагувати персональні данні.

1.3.13. «Законодавство» – чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, пов’язаних з виконанням та/або які випливають на виконання, вказаних у цьому Договорі, зобов’язань.

1.4. Публічний договір вважається укладеним між Продавцем, з однієї сторони, та Покупцем, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього.

2. Предмет договору

2.1. Договір регулює купівлю-продаж Товару в Інтернет-крамниці.

2.2. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та оплатити його в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Законодавством.

2.3. Продавець, за потреби, на власний розсуд, може залучати третіх осіб для передачі Товару у власність Покупцеві.

2.4. Продавець не вимагає у Покупця надання документів, що підтверджують відсутність недієздатності або досягнення фізичною особою 18 років, відповідно до цивільного законодавства, що дозволяє укладати правочини щодо придбання товарів для дрібного побуту. Законні представники мають самостійно забезпечити такі умови, що будуть достатніми для запобігання вчинення неповнолітніми/недієздатними/обмежено дієздатними особами Авторизацію на Сайті чи Оформлення замовлення.

2.5. Покупець підтверджує, що всі дії, вчинені ним на Сайті, в тому числі укладення Договору купівлі-продажу, мають на меті купівлю Товару для цілей, не пов’язаних із підприємницькою діяльністю. Відповідно, в подальшому, Покупець не має права вимагати надання їй будь-яких документів, які не передбачені Законодавством для фізичної особи.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Покупець має право:

3.1.1. придати будь-який Товар, представлений на Сайті, у разі його наявності, дотримуючись порядку, встановленого цим Договором;

3.1.2. має право на обмін / повернення Товару відповідно до ЗУ «Про захист прав споживачів».

3.2. Покупець зобов’язаний:

3.2.1. користуватися сайтом в умовах, встановлених цим Договором;

3.2.2. сплатити за Товар та прийняти його відповідно до вказаної, під час Оформлення замовлення, інформації;

3.2.3. самостійно подбати про безпеку зберігання інформації, яка потрібна для Авторизації на Сайті чи оплати Замовлення й захисти її від третіх осіб;

3.2.. надати достовірну інформацію про себе та перевіряти персональні дані під час оформлення замовлення;

3.2.5. перед використанням Товару ознайомитися з інструкцією із застосування та технічними характеристиками, використовувати Товар відповідно до призначення.

3.3. Продавець має право:

3.3.1. в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору;

3.3.2. в будь-який час вносити зміни в інформацію, розміщену на Сайті, не попереджаючи Користувачів, в тому числі опис та ціну Товару.

3.4. Продавець зобов’язаний

3.4.1. передати замовлений Товар Покупцеві, з урахуванням умов, зазначених у розділі Сайту «Як купити»;

3.4.2. сповістити Покупця у разі відсутності необхідної кількості Товару належної якості, у такому випадку кожна зі Сторін може в односторонньому порядку скасувати Замовлення.

4. Відповідальність сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним Законодавством.

4.2. У разі настання обставин непереборної сили, Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили розуміються події, що мають надзвичайний й непередбачений характер, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти, і які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору.

4.3. Продавець не несе відповідальності за :

4.3.1. змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

4.3.2. за невідповідність відтінків Товару, що може відрізнятися від оригіналу товару, через різницю у передачі кольорів та налаштуванні моніторів персональних комп’ютерів чи мобільних телефонів;

4.3.3. за затримку та збої під час обробки замовлення та доправлення товару, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю.

4.4. Покупець несе відповідальність за правильність введення даних під час Оформлення замовлення та за наслідки, що виникають в результаті надання недостовірної інформації.

5. Захист персональних даних

5.1. Покупець надає Продавцеві згоду на Обробку своїх персональних даних, які стали або стануть відомими в результаті Авторизації чи Оформлення замовлення. Обробка включає, але не обмежується зазначеним: збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, знеособлення, знищення та передачу третім особам, без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення та у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами Законодавства.

5.2. Покупець має право відмовитись від згоди на Обробку персональних даних, проте, розуміє, що Продавець буде зберігати частину інформації в рамках Податкового Законодавства.

5.3. Продавець зобов’язується відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» дотримуватися права Покупця на конфіденційність наданої ним інформації, зазначеної у формі реєстрації та оформлення Замовлення.

6. Інші умови

6.1. Будь-яка інформація про Товар на Сайті може містити друкарські помилки та не надавати вичерпної інформації. У випадку виявлення розбіжностей в інформації, що вказано на Сайті та в документах виробника, Покупець повинен керуватися даними документів виробника.

6.2. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір опублікований на Сайті. Зміни набирають чинності з моменту їх опублікування.

6.3. Усі спори, що виникають між Покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі якщо не вдається вирішити суперечку або розбіжності шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Визнання судом недійсним окремих положень Договору не призводить до недійсності Договору в цілому.

7. Строк дії та порядок розірвання

7.1. Цей Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, за винятком випадків дострокового розірвання.

7.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін або у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.